Utveckling av Ledarskap & Medarbetarskap på SÄS

Azra
Azra Jelacic
Licensed Psychologist

Why was this important?

Några av de utmaningar dagens hälso- och sjukvård går tillmötes är demografiska förändringar, digitalisering, personcentrerad vård och teknisk utveckling. SÄS identifierade ett behov att stärka Ledarskapet och Medarbetarskapet i syfte att leda utveckling och förändring ännu bättre och effektivare och möta framtidens utmaningar. Samtidigt identifierades även behovet att bygga vidare på en kultur som präglas av delaktighet, engagemang och ansvarstagande.

 

How did we achieve that?

Arbetet skedde i flera steg

1.  Kartläggning av nuläget och en behovsanalys genomfördes med fokusgrupper på sjukhuset.
2.  Därefter utformades ett program, ”Ledarskap & Medarbetarskap på SÄS”, gediget material samt digitalt stöd i form av en app.
3.  En pilot av programmet genomfördes i sjukhusledningen
4.  Sjukhusledningen fick facilitativt stöd i att planera förankring och utforma en genomförandeplan
5.  Programmet ”Ledarskap och Medarbetarskap på SäS” omfattande flera dagars workshop uppdelat i två moduler med en hemuppgift mellan modulerna. Utbildningarna genomfördes i grupper om 16 deltagare och två konsulter från Lorensbergs.
6.  Programmet omfattade bland annat aktuell forskning och träning i kommunikation, gruppdynamik, systemvetenskap, värderingsstyrning, 360° feedback, dialogledarträning med facilitering som grund, coaching, konfliktlösning, förändringsledning, träning i att hantera svåra situationer, genomföra svåra samtal, genomföra utvecklingssamtal samt konsten att ge och att ta emot feedback.
7.  Samtliga 170 chefer, HR-avdelningen, Utvecklingsstaben samt en del andra nyckelpersoner i organisationen genomförde programmet.

Det digitala stödet har deltagarna använt för att dela innehåll såsom artiklar, filmklipp och bilder kopplat till programinnehåll, utbyta erfarenhet, dela egna reflektioner och kommunicera via privata meddelanden. Deltagarna har kunnat diskutera olika teman och frågeställningar samt ladda ned allt material (lärkontrakt, kursböcker, dialogguider, fotodokumentation av blädderblock, PPT mm.) som används på utbildningen.

 

What was the result?

Efter genomfört program vittnar deltagarna om ökad självkännedom och trygghet i att leda utveckling och förändring. Mest uppskattas de konkreta verktyg som erhållits och tränats på inom ramen för programmet.

Programmet har också rustat deltagarna att hålla facilitativa dialogmöten som kännetecknas av delaktighet, engagemang och ansvarstagande. För att stärka Medarbetarskapet har deltagarna efter programmet arbetat vidare med sina grupper genom att facilitera dialogmöten med teman relevanta för den specifika arbetsplatsen.

Som en förlängning av insatsen ovan är Lorensbergs numera också SäS:s samarbetspartner vad gäller utformningen och genomförandet av ”Chefsprogrammet för nya chefer på SäS”. Syfte med programmet är att ge nya chefer inom organisationen förutsättningar att utöva sitt ledarskap utifrån en gedigen plattform, där grundstenarna utgörs av SÄS värderingar och förväntningar och där deltagarna får konkreta verktyg för att utveckla sitt ledarskap. Programmet består av 9 kursdagar fördelade över fem moduler och sträcker sig över 8 månader. Mellan modul 3 och 5 arbetar deltagarna med ett utvecklingsarbete som avrapporteras i modul 5. Utbildningen hålls delvis tillsammans med interna verksamhetsutvecklare.

De nya cheferna på SÄS uttrycker ökad tydlighet i vad det innebär att vara chef på SÄS, trygghet i sitt ledarskap och uppskattning för den mängd konkreta verktyg utbildningen rustat de med.

 

Share this interaction
Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Email