Hälsofrämjande ledarskap i Kungälvs kommun

_E2A0719-1 kopiera
Frida Åberg
MSc Psychology

Under 18 månader arbetade en ledningsgrupp inom Kungälv kommun med ledarskap och förändring utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Initiativet startade som svar på ett behov av att aktivt arbeta med arbetsmiljö och ledarskap med grund i organisatorisk hälsa. Då förändringar ständigt sker i kommunal verksamhet, var det viktigt för ledarna att hitta arbetssätt och lösningar som stöttar upp kvalitet, välmående och service, i en ständigt föränderlig och komplex verksamhet.

Till sin form bestod processen av ett antal workshop-dagar, där olika teman introducerades – några exempel är organisatorisk hälsa, medarbetarskap och kommunikation. Workshoparna skedde ungefär var sjätte vecka, och däremellan arbetade ledningsgruppen aktivt med de olika temana och spridde kunskap och metoder vidare i sina respektive verksamheter. Det var viktigt att hålla uppe en kontinuitet i både workshopar och det som hände ute på verksamheterna, just långsiktigheten och regelbundenheten möjliggjorde en snabb överföring från teori till handling. Det vi pratade om på workshopen blev snabbt verkligt ute på enheterna.

I slutet av projektet berättade ledningsgruppen om förbättrade processer, såsom mer effektiv serviceleverans från stödfunktioner, och framför allt om ökad tillit och förbättrad kommunikation både i ledningsgruppen och på verksamheterna. Det fanns också en ökad insikt i hur man praktiskt jobbar med, och leder utifrån Arbetsmiljöföreskrifterna kring psykosocial arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Share this interaction
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email