Att driva förändring

Why was this important?

RISE ville skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att känna sig trygga under pågående förändringsprocess. Det innebar bland annat för chefer att Leda sig själva och sina medarbetare genom den pågående förändringen men även långsiktigt bygga ett ledarskap som skapar förutsättning för en ökad förmåga att möta och hantera förändring i RISE.

 

How did we achieve that?

Utvecklingsinsatsen syftar till att ge koncernens chefer verktyg att hantera sin egen förändring samt verktyg för att trygga, driva och leda sina medarbetare genom förändring. Med hjälp av fördjupad insikt i förändringsledning samt praktisk träning i att tillämpa verktyg kommer cheferna att kunna utveckla och öka förändringskompetens hos sina medarbetare, vilket innebär att arbeta med frågor som rör självledarskap, motivation, energi vs stress, att hantera oförutsägbarhet, tvärfunktionell samverkan – dialog och samarbetsförmåga och egen kompetensutveckling för att hantera framtida behov och förutsättningar.

 

What was the result?

Insatsen pågår fortfarande i allra högsta grad. Ledare och chefer vittnar om bredare förändringskompetens och handfasta verktyg och metoder som verkligen främjar ledarskapet. Deltagare berättar om stort ansvarstagande hos medarbetare och ett ökat självledarskap.

Share this interaction
Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Email