Avancerad faciliteringsutbildning

Vi kommer under kursen utgå från facilitering i det fysiska rummet, digitalt eller hybrid för att skapa förståelse och kunskap kring vilken påverkan de olika miljöerna har för dig i ditt arbete som facilitator.

Vad är facilitering? Att underlätta – att nå ett önskat resultat

Facilitering betyder ”att underlätta”. Vi vill underlätta gruppens arbetsprocess så att de når sina mål, vare sig det är att lösa ett problem, att nå ett beslut eller sätta en strategi.

“Gruppfacilitering är en aktivitet där en person som är accepterad av samtliga gruppens medlemmar, som är neutral i sakfrågorna och som inte har någon beslutsmakt, ställer diagnos och intervenerar i avsikt att öka gruppens effektivitet, genom att exempelvis hjälpa gruppen att utveckla sin förmåga fatta beslut och att identifiera och lösa problem (Schwarz, 2002).

Att facilitera en grupp är att hjälpa gruppen att förverkliga sig självt. Att fånga gruppens egna idéer, att se deltagarna växa och dela erfarenheter och förmågor föder ofta en synergieffekt. Facilitering är mycket mer är en verktygslåda med olika övningar och tekniker, men dessa delar är också viktiga för framgångsrik facilitering.

På ett djupare plan handlar facilitering om att hjälpa människor förstå, hantera och på ett kreativt sätt kunna påverka de förändringar som sker på olika plan. Det kan vara inre processer, mellanmänskliga processer inom organisationer eller stora globala förändringar.

Vad ger facilitering? Engagemang – delaktighet – ansvar för resultat

Syftet och huvudfunktionen med facilitering är att se till att ett möte, workshop eller process uppnår det överenskomna målet, på ett sådant sätt så att alla är delaktiga i processen dit. Gruppen skapar resultatet tillsammans och känner ett gemensamt ansvar för att se till att ta det vidare.

Ibland används en facilitator för att facilitera ett enda eller ett fåtal möten i syfte att förbättra arbetsprocessen för att nå ett av gruppen bestämt resultat. Vid andra tillfällen används facilitatorn för en längre period, för att arbeta med utvecklingsfacilitering. I det fallet är syftet dubbelt: att hjälpa gruppen genomföra uppgiften, och att hjälpa gruppen att utveckla sin arbetsprocess.

Vad är en facilitator? Neutral till innehållet – processbevakare – gruppinvolverare

Är det en roll eller en kompetens? En utgångspunkt är att facilitatorn inte ska vara känslomässigt eller sakligt engagerad i innehållet eller ha något specifikt intresse i det resultat som produceras. I vissa situationer kan dock chefer, projektledare eller linjechefer vilja inta en mer facilitativ approach, och då kan personen i fråga med fördel ”låna” facilitatorns färdigheter och verktyg. En utmaning kan vara att hålla isär rollerna, stanna utanför sakfrågan och fokusera på gruppen och dess process.

Facilitatorn är processens bevakare och har till sin hjälp en uppsättning metoder, tekniker, kunskap och egen erfarenhet, som alla kan appliceras för att hjälpa gruppen framåt genom processen. Facilitatorn är med och skapar processen, justerar om det behövs, och framför allt ser till att hela gruppen är med i den.

Kursen vänder sig till dig som
 • har faciliterat i några år
 • har faciliterat olika typer och storlekar på grupper samt med olika resultat i fokus
 • har faciliterat i olika branscher och kanske i olika roller
 • vill fördjupa din kunskap, ta nästa steg och utvecklas i rollen
 • vill känna större trygghet
 • vill få ny energi in i ditt hantverk
Efter utbildningen kommer du
 • Förstå hur gruppers utveckling och dynamik kan påverka arbetet och vad du kan göra för att underlätta gruppens arbete i olika faser
 • Förstå hur du kan hjälpa grupper som kör fast, tappar energi, ”inte gör”
 • Ha kunskap om när och hur du ger gruppen feedback och/eller intervenerar
 • Känna till vad som kan få dig att vackla, hur det är att bli utmanad av gruppen och vad du behöver för att återfå balans
 • Känna ökad trygghet i din roll som facilitator
 • Ha ökad förståelse för IAF:s kärnkompetenser och en bild av var du vill utvecklas som facilitator
Du får med dig
 • Arbetsbok
 • Intyg

Innehåll (bygger på IAF:S KÄRNKOMPETENSER)

Vi kommer under kursen utgå från facilitering i det fysiska rummet, digitalt eller hybrid för att skapa förståelse och kunskap kring vilken påverkan de olika miljöerna har för dig i ditt arbete som facilitator.

 

SKAPA EN GIVANDE KUNDRELATION

Hur kan vi utveckla ett partnerskap och anta ett förhållningssätt som fångar upp kundens verkliga behov. Vilken är din roll och uppgift som facilitator: styrande, klientcentrerad, överbryggande.

PLANERA LÄMPLIGA GRUPPROCESSER

Hur välja relevanta och ändamålsenliga metoder och processer samt skapa design som har fokus på resultat och gruppens process. Vad kan vi göra innan för att undvika utmanande situationer längre fram. Kunskap om hur gruppdynamik och grupputveckling påverkar våra val.

SKAPA OCH UPPRÄTTHÅLLA EN DELTAGANDE OCH INKLUDERANDE ARBETSMILJÖ

Vad innebär det att vara en förbild för och säkerställa gruppens aktiva deltagande och inkluderande kommunikationsfärdigheter. Hur kan vi lyfta mångfald och involvera olikheter samt hantera utmanande situationer och konflikter. Hur möjliggöra för kreativitet och öppenhet i gruppen. Vad är viktigt att tänka på i mer komplexa processer och uppdrag.

GUIDA GRUPPEN TILL ETT LÄMPLIGT OCH ANVÄNDBART RESULTAT

Att vägleda gruppen genom arbetsmetoder och processer på ett klart och tydligt sätt med fokus på det önskade resultatet. Säkerställa ett högt ansvarstagande i gruppen, t.ex kring beslut och fortsatt arbete utanför det faciliterade mötet. Veta när jag ska observera, ge feedback och intervenera. Hur stötta gruppen när den fastnar, kör av banan, tappar energi och fokus på resultatet.

BYGGA OCH UNDERHÅLLA SIN PROFESSIONELLA KUNSKAP

Skapa insikt kring egna styrkor och utvecklingsområden som facilitator genom självreflektion och återkoppling.

AGERA FÖREDÖMLIGT GENOM EN POSITIV OCH PROFESSIONELL ATTITYD

Ökad självinsikt för att agera med integritet och utifrån en neutral position.

 

Förberedelse:
 • Reflektera kring din egen utveckling utifrån IAF:s kärnkompetenser
 • Besvara enkät om förkunskaper, typ av uppdrag du gör, förväntningar på kursen